JavaScript 随手记 – 对象基础

创建对象

1var obj = {}     // 这样你就创建了一个空对象
2var student = {  // 这样将创建一个包含两个属性一个方法的对象
3    name: 'Bob',
4    age3,
5    greetfunction(message{
6        alert(message);
7    }
8};
9var = new Array()   // 还记得这个吗?这也会创建一个对象。正所谓没有对象就 new 一个。。。

想说的话:键值对之间用逗号间隔,不要错用成分号了。

获取对象的值

1// 通过 . 来获取
2console.log(student.name);
3console.log(student.age);
4console.log(student.greet('Welcome!'));
5
6// 通过 [] 来获取
7console.log(student['name']);
8console.log(student['age']);
9console.log(student['greet']('Welcome!'));

修改对象的值

 1// 用 . 方式修改值
 2student.name = 'Nicol';
 3student.age = 20;
 4student.greet = function(message{
 5    alert('Welcome! '+message);
 6}
 7
 8//用 [] 方式修改值
 9student['name'] = '-Nicol-';
10student['age'] = 19;
11student['greet'] = function(message{
12    alert('-Welcome!- '+message);
13}
14
15// 用 [] 方式可以新增属性或方法,这是 . 方式不具备的
16student['id'] = '001011010';
17student['call'] = function(name{
18    alert('call '+name+'... ');
19}

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注