JavaScript 随手记 – 对象基础

js 对象基础

创建对象

var obj = {}   // 这样你就创建了一个空对象
var student = { // 这样将创建一个包含两个属性一个方法的对象
  name: 'Bob',
  age: 3,
  greet: function(message) {
    alert(message);
  }
};
var = new Array()  // 还记得这个吗?这也会创建一个对象。正所谓没有对象就 new 一个。。。

想说的话:键值对之间用逗号间隔,不要错用成分号了。

获取对象的值

// 通过 . 来获取
console.log(student.name);
console.log(student.age);
console.log(student.greet('Welcome!'));

// 通过 [] 来获取
console.log(student['name']);
console.log(student['age']);
console.log(student['greet']('Welcome!'));

修改对象的值

// 用 . 方式修改值
student.name = 'Nicol';
student.age = 20;
student.greet = function(message) {
  alert('Welcome! '+message);
}

//用 [] 方式修改值
student['name'] = '-Nicol-';
student['age'] = 19;
student['greet'] = function(message) {
  alert('-Welcome!- '+message);
}

// 用 [] 方式可以新增属性或方法,这是 . 方式不具备的
student['id'] = '001011010';
student['call'] = function(name) {
  alert('call '+name+'... ');
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注